معرق كاشي

تعریف معرق تاريخچه معرق انواع معرق ابزار مورد نیاز مواد  مورد نیاز اجراي معرق چوب رنگ كاري معرق سفارش تابلو درباره خودم


صفحه اصلی
قسمت بالایی
معرق سنگ
معرق چوب
معرق كاشي

معرق كاشي :

كاشيساز ايراني مجموعه كار ماده ها بدنه سازي ، لعابكاري و رنگ آميزي خود را در سه روش بنيادين به كار مي برد .

ديرينه ترين روش كه در ابنيه سده پنجم مشهود مي افتد مترتب بود بر جفت و جور كردن آجرهاي لعابدار ، به شكلهاي مربع و مستطيل و با تكرنگ فيروزه اي ، بر طرحي ساده و سياه . تدريجاً طيف رنگها گسترش يافت تا آبي را نيز دربرگيرد . از اين مرحله تحول منطقي بعدي به پيدايي معرقكاري كاشي انجاميد ، كه در آن طرح كلي به واحدها يا اجزاي كوچك از نگاره و رنگ تجزيه مي گرديد ، و هريك از آن واحدها با تيشه كاري از كاشيهاي لعابدار با تكرنگهاي متفاوت تراش خورده و جدا مي شد ، تا بر طرح كلي سراسر قاببند كاشي در جايگاه معين خود نصب گردد.

 در مرحله نهايي از پشت بر اين قطعات در كنار هم جايگزين شده دوغاب غليظ گچ ريخته مي شد تا به هم الصاق يابند و به طور يكپارچه لوحه اي منقوش با كاشي معرق يا كتيبه سردري براي ساختمان به وجود آورند . اين اسلوب معرقكاري در دوره مغولي پيشرفت يافت ، و در دوره تيموري هم از جهت رنگ و هم نقش به اوج تكامليابي خود رسيد ، و ادامه بهره وري وافي از آن برصفويان و قاجاريان نيز شمول يافت .

 فنون ديگري كاربست چند رنگ مختلف را بر هر خشت كاشي ايجاب مي كرد ، كه با رنگ آميزي به روشهاي رولعابي و زيرلعابي انجام مي گرفت . معمولترين روش رو لعابي كه به مراتب آسانتر و سريعتر از كاشيكاري معرق ـ بدور از آن همه مرارت براي تراشيدن صدها قطعات كوچك كاشي ـ اجرا مي شد ، كاشي هفترنگي ، يا معرق خشتي نام گرفت ، كه عبارت بود از نقش اندازي گل و بوته و مرغ و جانور ، واسليميها و مجلس يا منظره اي بر سطوح خشتهاي كاشي ، و سپس جا انداختن آنها در كنار هم و با درزگيري كامل ، تا تمامي نقش تشكيل قاببندي تزييني بر بدنه يا سردر ساختماني را بدهد.


Send mail to  iranmarquetry@gmail.com with questions or comments about this web site.
                  Copyright © 2006  By ASADALLAHI_H Art's & Computer group.